*
 
Članstvo u međunarodnim organizacijama

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja član je važnih međunarodnih organizacija, a sudjelovanje u navedenim udrugama omogućuje sudjelovanje u međunarodnim ispitivanjima te pozicioniranje Centra na svjetskoj sceni u području vanjskog vrednovanja u obrazovanju.

1. Association for Educational Assessment Europe (AEA-E) 
    – Europska udruga za procjenu obrazovanja.
2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IAEEA)
    – Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća
3. The Association of Language Testers in Europe (ALTE)
    – Europska udruga jezičnih ispitivača

 


Copyright ©2006 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja